Algemene verkoops- en uitvoeringsvoorwaarden

inter-care logo - voor concept cleaning bvba - logo - inter-care

1. Naamvoering

Concept Cleaning bvba, gevestigd te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 199bis, geregistreerd aannemer onder het nummer 05.28.01, met ondernemingsnummer  BE 459 436 738, drager van het logo en naam Inter-Care, zoals hierboven afgebeeld. In deze voorwaarden wordt de hiernavolgende naam gebruikt voor Concept Cleaning bvba inclusief Inter-Care:

“Concept Cleaning bvba”

2. Algemeen 

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst aangegaan tussen Concept Cleaning bvba en de klant, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle folders, prijslijsten, advertenties, aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, facturen, uit te voeren werken en werken in uitvoering. Dit zowel schriftelijk, via het Internet, elektronisch als mondeling en op alle onderhandelingen die tussen partijen worden gevoerd. De toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant wordt door Concept Cleaning bvba hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Hiervan kan alleen schriftelijk worden afgeweken. 

3. Aanbiedingen en Offertes

De door Concept Cleaning gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Concept Cleaning bvba is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Prijzen: 

De prijzen vermeld op onze prijslijsten, website, offertes en orderbevestigingen zijn slechts indicatief en kunnen door Concept Cleaning bvba veranderd worden zonder voorafgaande verwittiging zolang het contract niet gesloten is. Onze prijzen zijn exclusief belastingen, verzendingskosten, verzekering en installatiekosten, opstartkosten, verplaatsingskosten en toeslagen buiten de normale werkuren. Wijzigingen in valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven en aankoopprijzen van de bestanddelen en diensten kunnen Concept Cleaning bvba de prijzen doen wijzigen. 

5. Leveringstermijnen:

De vermelde leveringstermijn is niet bindend en geldt slechts als streefdatum. De leveringstermijn vangt slechts aan bij ontvangst door Concept Cleaning bvba van de regelmatige en volledige bestelling. De leveringstermijn wordt altijd verlengd in geval van een laattijdige toezending van documenten en inlichtingen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de bestelling, zelfs indien deze vertraging niet aan de klant te wijten is. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het annuleren van een bestelling of overeenkomst noch het eisen van om het even welke vergoeding. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor gedeeltelijke leveringen en uitvoeringen te doen. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde producten rechtvaardigen. Elke aansprakelijkheid van Concept Cleaning bvba wegens niet of vertraagde levering is uitgesloten. Overschrijding van de leveringstermijn ontheft de klant niet van zijn verplichtingen. De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. 

6. Uitvoeringstermijn:

Bij wijze van inlichting wordt een voorlopige planning opgemaakt.

Daarna wordt uiterlijk 7 dagen voor de uitvoeringsdatum van de werken de planning bevestigd. Bij wijziging van de planning door Concept Cleaning bvba wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht, dit kan echter in geen enkel geval aanleiding geven voor schadevergoeding voor de klant.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor gedeeltelijk werken uit te voeren. De gedeeltelijke uitvoering van werken kan in geen geval de weigering tot betaling van de uitgevoerde werken rechtvaardigen. Indien de planning door de opdrachtgever éénzijdig gewijzigd wordt binnen de 3 à 5 werkdagen, wordt een annulatievergoeding gerekend van 10% op de hoofdsom met een minimum van € 150. Bij annulatie van de planning binnen de 2 werkdagen voor uitvoering, wordt een annulatievergoeding gerekend van 20% op de hoofdsom met een minimum van €300. Indien onze medewerkers voor uit te voeren werken reeds vertrokken zijn naar de werf maar om om het even welke redenen buiten de wil van Concept Cleaning bvba, niet kunnen starten en onverrichterzake moeten terugkeren wordt bovenop de annulatievergoeding van € 300, de kosten voor een halve dag interventie gerekend, met name € 200 per man, met daarenboven de verplaatsingskosten per man.

7 Aansprakelijkheid 

7.1 Aansprakelijkheid geleverde producten

Ingeval dat de geleverde producten beschadigd of niet volledig zouden zijn, of ingeval van vergissing, of bij elk ander conformiteitsgebrek, is de klant ertoe gehouden de producten te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden. Elke klacht betreffende de geleverde producten moet ons schriftelijk worden toegezonden binnen de  vijf werkdagen na ontvangst, met vermelding van de referentie van de verzendingsnota. Na deze termijn zullen de producten worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de klant en zal geen enkele klacht nog in acht genomen worden. Onze waarborg beperkt zich tot de kwaliteit van onze producten. Indien deze geen gebreken vertonen, dan beperkt onze verplichting zich in alle gevallen, welke ook de gevolgen zijn van het gebrek, tot het herstel of de loutere omwisseling van de defecte producten - de keuze tussen herstel en omwisseling is enkel en alleen de beslissing van Concept Cleaning bvba. Hierbij is er een uitdrukkelijke uitsluiting van elke vergoeding tegenover de klant of tegenover derden, behalve in het geval van een opzettelijke fout van onzentwege. De telecommunicatiekosten hierover door de klant zijn ten laste van de klant. De toekenning van de waarborg veronderstelt dat de geleverde producten gebruikt worden overeenkomstig de goede huisvader standaard en volgens de voorwaarden van de offerte of volgens de normale gebruiksvoorwaarden vermeld in de catalogi, handleidingen en handboeken die ter beschikking van de klant worden gesteld. Onze hierboven vermelde informatie is opgesteld naar beste weten en met de nieuwste technische informatie. Daarom zal bij het zorgvuldig volgen van de aangegeven  verwerkingsvoorschriften en aanwijzingen voor het materiaal, welke voor dit product bestemd zijn, geen schade ontstaan. 

Het gebruik van de door ons geleverde producten vindt echter plaats buiten onze controle mogelijkheden en is voor uw eigen verantwoording en ontslaat u niet van de verplichting om de door ons geleverde producten te testen op geschiktheid voor de beoogde behandeling en het beoogde doel. Onze gebruiksaanwijzing is daarom niet bindend en kan  – ook vanwege mogelijk derde industrieel eigendomsrecht  – niet voor hoofdelijke aansprakelijkheid tegen ons worden gebruikt. 

De bijbehorende aanbevelingen, richtlijnen en normen, evenals de erkende technische disciplines, dienen te worden opgevolgd. Wanneer deze productinformatie opnieuw wordt uitgegeven, verliezen voorgaande versies haar geldigheid.

In geen enkel geval zullen wij aansprakelijk zijn, hetzij contractueel of extra-contractueel, voor de schade veroorzaakt aan personen of aan producten anders dan de geleverde producten of de producten die het voorwerp van onze dienstprestatie uitmaakten. De klant zal ons in het tegendeel moeten vrijwaren tegen elk verhaal gelijk van wie het uitgaat in het geval dat onze aansprakelijkheid zou ter sprake gebracht worden door het feit zelf van het door ons geleverde product in uitvoering van de huidige overeenkomst. Deze aansprakelijkheidsbeperking is tevens van kracht indien, om welke reden ook, onze technici hulp of advies bieden of geboden hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks bij de keuze van het te gebruiken product of bij behandeling en het gebruik ervan. Onze gebruiksaanwijzingen en de eventuele garantie die vervat zijn in onze promotionele literatuur of in die welke van leveranciers afkomstig zijn, doen in geen geval afbreuk aan de bovenvermelde bepalingen en brengen onze aansprakelijkheid niet aan de orde. De klant zal geen enkele vordering kunnen indienen, op geen enkele grond dan ook, meer dan één jaar na het voorkomen van de feiten die aan de basis liggen van zijn vordering. 

7.2 Aansprakelijkheid geleverde diensten en adviezen

7.2.a. In geen enkel geval zullen wij aansprakelijk zijn, hetzij contractueel of extra-contractueel, voor de schade veroorzaakt aan personen of aan producten anders dan de geleverde diensten of de producten die het voorwerp van onze dienstprestatie uitmaakten. De klant zal ons in het tegendeel moeten vrijwaren tegen elk verhaal gelijk van wie het uitgaat in het geval dat onze aansprakelijkheid zou ter sprake gebracht worden door het feit zelf van de door ons geleverde diensten in uitvoering van de huidige overeenkomst. Deze aansprakelijkheidsbeperking is tevens van kracht indien, om welke reden ook, onze technici hulp of advies bieden of geboden hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks bij de keuze van het te gebruiken product of bij behandeling en het gebruik ervan. Onze gebruiksaanwijzingen en de eventuele garantie die vervat zijn in onze promotionele literatuur of in die welke van leveranciers afkomstig zijn, doen in geen geval afbreuk aan de bovenvermelde bepalingen en brengen onze aansprakelijkheid niet aan de orde. De klant zal geen enkele vordering kunnen indienen, op geen enkele grond dan ook.

Concept Cleaning bvba is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover :

- de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Concept Cleaning bvba en/of zijn medewerkers.

- het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van Concept Cleaning bvba en/of zijn medewerkers, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden op de gebruikelijke conditites te hebben kunnen verzekeren.

Concept Cleaning bvba zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

NIET voor vergoeding door Concept Cleaning bvba komen in aanmerking bedrijfsschade, gebruikdsderving, montage- en demontagekosten, schade aan onderdelen, kleurnuances en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

Indien tijdens de uitvoering van de diensten blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden aan te passen, te wijzigen of aan te vullen zal Concept Cleaning bvba tijdig en in onderling overleg met de klant de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

De meerkosten die hieruit voortvloeien zullen door de klant gecompenseerd worden. Wanneer de klant dit weigert dient hij de tot dan uitgevoerde werkzaamheden voor de volle 100% te betalen aan Concept Cleaning bvba, waarna Concept Cleaning bvba zich kan onttrekken aan de overeenkomst met klant. Indien Concept Cleaning bvba en de klant  overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd wordt, kan het tijdstip van voltooiing van de werken daardoor worden beïnvloed. Concept Cleaning bvba zal de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 

7.2.b  Onze adviezen zijn gebaseerd op een ruime ervaring en aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen opgesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan onze adviesen/ technish merkblad geen rechten worden ontleend.

 1. Levering en alle risico’s 

8.1 Levering en alle risico’s producten

De levering van producten wordt geacht te zijn voltrokken bij het vertrek uit onze opslagplaatsen. De producten reizen steeds op risico van de klant, zelfs wanneer ze franco bestemming verzonden worden.

8.2 levering en alle risico’s diensten

Voor uitvoering van diensten treft de klant vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken bestanddelen, ruimtes. De klant voorziet en treft alle nodige regelingen in verband met parkeerplaatsen en parkeermogelijkheden voor de wagens van Concept Cleaning bvba. De klant neemt daartoe zelf contact op met de plaatselijke overheid en autoriteiten. Boetes en parkeergelden ten gevolge van vergeten of niet getroffen regelingen door de klant worden door Concept Cleaning bvba steeds doorgerekend.

De klant is steeds aansprakelijk voor schade t.a. v. goederen van derden die geleden wordt ingevolge uitgevoerde werken. De klant zal, in de mate van de mogelijkheid, de toegang tot de plaatsen, waar door de firma Concept Cleaning bvba wordt gewerkt, verbieden voor derde personen. Dat geldt ook voor de plaatsen waar, ingevolge geleverde werkzaamheden, de bewerkte bestanddelen nog niet volledig zijn gedroogdof compleet zijn uitgehard. Inzake verborgen gebreken kan Concept Cleaning bvba in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden nog geboden worden garanties te geven bij volgende werken, hierna opgesomd, de lijst is niet limitatief.

Reiniging van tapijt, wandtextiel, meubeltextiel

 1. uitlopen van kleuren bij tapijten, beklede muren en zetels
 2. bruin worden van tapijtpool bij tapijten met een jute rug
 3. krimpen van tapijten, krimpen van wandtextiel, krimpen van meubeltextiel en zetelstoffering, alsmede het loskomen en vervormen van vasttapijt en beklede muren.
 4. kleurdoorslag bij zetels en beklede muren
 5. nablijvende hardnekkige vlekken die niet op een veilige methode konden verwijderd worden.
 6. scheuren en uiteenvallen van zetelstoffering, beklede muren en tapijten, voor zover dit te wijten is aan fabricagefouten of sleet aan de vezels. Bij bewezen fouten door Concept Cleaning bvba houden wij ons het recht voor enkel de actuele waarde van het stuk te vergoeden met een maximum van 50% van deze waarde.

Reinigen van vloeren, vloerbehandelingen

 1. barsten van vloeren te wijten aan een slechte, onstabiele ondergrond, vloerverwarming die niet of niet tijdig was uitgeschakeld,  niet respecteren van de minimum temperatuur en minimum vochtigheidsgraad om onze producten te kunnen verwerken, niet respecteren van de volledige uithardingstermijn door klant of derden.
 2. verkleuren van vloeren te wijten aan migratie van vuil en bacteriën na reiniging en aanbrengen van de toplaag door Concept Cleaning bvba . 
 3. Het loskomen, het krullen,  het niet meer anti-statisch zijn van elastische vloeren.
 4. Elke beschadiging aan muren, plinten, deuren, meubilair en dergelijke ten gevolge van het niet of slecht beschermd zijn tegen invloeden van water en/of producten.
 5. Verborgen gebreken, ten gevolge van materiaal-eigenschappen en/of foute plaatsing kunnen aanleiding geven tot vlekvorming of het zichtbaar worden van andere onregelmatigheden en loskomen van voegsel of toplaag. 
 6. Door het schuren kunnen er granulaten zichtbaar worden

9. Klachten

Andere klachten dan die welke verborgen gebreken beogen, worden niet erkend indien de producten werden behandeld, indien de klant een of ander werk aan de producten heeft uitgevoerd, zonder de goedkeuring die schriftelijk en van tevoren door Concept Cleaning bvba werd gegeven of indien de klachten niet schriftelijken aangetekend werden gemeld binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten, of indien de klant de producten verkeerd heeft gebruikt. Concept Cleaning bvba behoudt zich het recht voor te kiezen tussen de vervanging van de terecht geweigerde producten en de terugbetaling van de aankoopprijs. 

10. Terugzenden

Er mogen geen producten teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Concept Cleaning bvba. Dergelijke toestemming betekent in geen geval dat de producten gebrekkig of niet conform erkend werden door Concept Cleaning bvba. De teruggezonden producten reizen, hoe het ook zij, op risico van de klant en zullen franco aan onze magazijnen verstuurd worden.  

11. Overmacht

Bij overmacht worden de leverings-, uitvoerings- en andere verplichtingen van Concept Cleaning bvba opgeschort. In dat geval is Concept Cleaning bvba enkel verplicht te leveren, de werken uit te voeren, in de mate van het mogelijke. Worden als overmacht beschouwd,  zonder dat deze lijst evenwel limitatief is, oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke of volledige stakingen, uitsluiting, oproer, epidemieën, natuurrampen, import- en exportbeperkingen, machinebreuk, ziekte van personeel, brand, ontploffingen en iedere oorzaak die de regelmatige  levering, uitvoering van werken door onze leveranciers, door Concept Cleaning bvba,  verhinderen, alsook voor alle gelijkwaardige omstandigheden die Concept Cleaning bvba of haar onderaannemers en leveranciers zouden ondergaan. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding. 

11. Betalingen

 1. Alle bedragen verschuldigd aan Concept Cleaning bvba zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting, inhouding  of verrekening. Er wordt slechts een korting voor contant toegestaan van 1,5% indien het integrale factuurbedrag effectief binnen een termijn van 8 kalenderdagen op onze bankrekening gestort is en voorafgaandelijk in de overeenkomst werd bedongen. 
 2. Elke klacht betreffende een factuur moet ons per aangetekend schrijven met vermelding van datum en nummer van de factuur toegezonden worden binnen een termijn van vijf werkdagen na ontvangst, welke wordt geacht verwezenlijkt te worden binnen een termijn van drie werkdagen volgend op de dag vermeld op de factuur. Na het verstrijken van deze termijn zal de factuur worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de klant en zal geen enkele klacht nog ontvankelijk zijn. Een klacht kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen. 
 3. De niet betaling op de vervaldag van een factuur, elke aanvraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord of tot uitstel van betaling, of elk ander feit dat het onvermogen van de klant met zich zou kunnen meebrengen, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur of betalingsuitnodiging zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 1% per begonnen maand,tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt,  vanaf de 3e maand na vervaldag en voor elke begonnen maand wordt een forfaitaire vergoeding van 15 % van het nog verschuldigd bedrag, met een minimumbedrag van € 75 aangerekend.
 5. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, wordt er tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen, en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, dat de geleverde producten door Concept Cleaning bvba naar goeddunken teruggenomen kunnen worden en dat de klant in zulk geval gehouden is tot betaling van schadevergoeding zowel voor waardevermindering en/of verlies der producten, als voor alle andere oorzaken. Kosten voor ophaling worden eveneens aangerekend.
 6. Het niet in toepassing brengen van én of meerdere in dit artikel vervatte rechten, heeft niet tot gevolg dat Concept Cleaning bvba afstand doet van de uitoefening van de andere  rechten voorzien in dit artikel. 
 7. Om de facturatie te vergemakkelijken ingeval van meerdere verzendingen, meerdere uitvoeringen, is het ons toegestaan om verzamelfacturen te sturen. 
 8. Bij een bestelling  die minder bedraagt dan € 200 netto of het equivalent daarvan, kunnen de administratieve kosten door ons in rekening worden gebracht. Deze administratieve kosten bedragen € 20. 
 9. Indien de bestellingen of de uit te voeren werken een bedrag hoger dan of gelijk aan €12500,00 hebben wij de mogelijkheid om een bankgarantie te eisen van de klant

 

12. Eigendomsvoorbehoud producten

De producten blijven eigendom van Concept Cleaning bvba totdat de klant aan al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan, waaronder ondermeer de betaling van de volledige verkoopprijs en aanverwante bedragen (kosten, BTW, verschuldigde vergoedingen, vervallen nalatigheidsinterest…). Tot op dat ogenblik moet de klant onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan, de polis van deze verzekering moet  op eerste verzoek aan Concept Cleaning bvba ter inzage kunnen gegeven worden. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om over de geleverde producten te beschikken, en meer bepaald om de eigendom ervan over te dragen, ze te wijzigen, ze te verhuren, ze te verpanden of met om het even  welke zekerheid of voorrecht te bezwaren en blijft concept Cleaning bvba gerechtigd om op elk moment de haar toebehorende producten terug te nemen of terug te eisen. De klant wordt bovendien verantwoordelijk gesteld voor iedere ten opzichte van de nieuwe staat mogelijk geleden schade. Voor zover als nodig wordt bovenvermelde clausule voor elke levering geacht herhaald te worden. 

De klant verbindt zich ertoe Concept Cleaning bvba onverwijld per aangetekend schrijven te verwittigen wanneer:

 1. enige derde beslag mocht leggen of anderszins aanspraken doet gelden op (enig onderdeel van) de producten; 
 2. een faillissementsaanvraag is ingediend of (voorlopige) staking van betaling is verzocht; 

(III) of indien de klant zich in de staat van kennelijk onvermogen bevindt. Bij beslag, faillissement (of voorlopige) staking van betaling of in staat van kennelijk onvermogen, zult u onmiddellijk alle relevante documenten met betrekking tot de producten tonen aan de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder, alsmede deze wijzen op artikel 12 van deze voorwaarden. Opschorting en verbreking Indien u niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting ten opzichte van Concept Cleaning bvba, alsmede in geval  van faillissement of van een faillissementsaanvraag (anders dan door Concept Cleaning bvba), (voorlopige) staking van betaling, stillegging of liquidatie van uw bedrijf, of wanneer u onder curatele of bewind mocht worden gesteld, of indien u zich in een staat van kennelijk onvermogen bevindt, zullen alle vorderingen van Concept Cleaning bvba direct opeisbaar zijn en is Concept Cleaning bvba gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: 

 1. de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of 
 2. al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of
 3. elk van haar overeenkomsten met u geheel of gedeeltelijk te ontbinden; één en ander onverminderd Concept Cleaning bvba andere rechten onder welke overeenkomst met u dan ook en zonder dat Concept Cleaning bvba tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. Bovendien worden alle andere nog verschuldigde sommen alsook de nog in omloop zijnde facturen en inningskosten onmiddellijk invorderbaar. 
 1. Klachten

Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de klant binnen de 5 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen de 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan Concept Cleaning bvba. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten zodat Concept Cleaning bvba in staat wordt gesteld om adequaat te reageren.

Indien van de klacht later dan de gestelde termijn melding wordt gemaakt dan komt het recht van de klant op schadeloosstelling, herstel of vervanging te vervallen.

Indien de klacht gegrond is zal Concept Cleaning bvba de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Indien het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Concept Cleaning bvba slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de betreffende overeenkomst en evenwel beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het order, althans enkel en alleen dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Concept Cleaning bvba in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

14. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden kunnen door Concept Cleaning bvba worden gewijzigd. Concept Cleaning bvba zal de klanten over deze wijzigingen informeren  door een bericht op de homepage ,http://www.inter-care.be , op de factuur, via e-mail of via schriftelijke aanvraag. Een bepaling  van de algemene verkoops- en uitvoeringsvoorwaarden die nietig of niet van toepassing is, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. Elke nietige clausule zal vervangen worden door een ander gepaste clausule.  

15.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering en de ontbinding van de huidige overeenkomst welke niet in der minne kan worden geregeld, zal worden beslecht door de Rechtbanken van Gent of in voorkomend geval het Vredegerecht van Eeklo. De verkoper kan echter tevens de rechtsvorderingen aanhangig maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de debiteur. Het Weens Koopverdrag  is niet van toepassing. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Gent.